Dietetyk Praca

Regulamin

 
Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.DIETETYKPRACA.PL

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Obowiązki użytkownika
 7. Własność intelektualna
 8. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy
 9. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług świadczonych przez usługodawcę
 10. Postanowienia końcowe

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie i aktualizację treści serwisu internetowego działającego pod adresem www.dietetykpraca.pl, jest  Agencja Promocji Zdrowia z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zębcowska 53A/23, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP: 622-001-31-66.

 2. Serwis www.dietetykpraca.pl poświęcony jest prezentacji zagadnień związanych z zawodem dietetyka, gdzie Użytkownik może znaleźć m. in. informacje na temat zawodu dietetyka, kierunków kształcenia w zawodzie dietetyka, możliwości rozwoju zawodowego i biznesowego w kierunku dietetyki.

 3. Serwis www.dietetykpraca.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.dietetykpraca.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

 5. Usługodawca nie odpowiada za skutki prowadzonych porad jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kompetencje i kwalifikacje zawodowe dietetyków i doradców dietetycznych.

 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu www.dietetykpraca.pl, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 7. Każdy Użytkownik, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu www.dietetykpraca.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 8. Serwis udostępnia informacje na temat wybranych uczelni wyższych kształcących w kierunku zawodu dietetyka, wykorzystując powszechnie dostępne informacje zamieszczone w sieci Internet.

 9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.dietetykpraca.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane pod adresem www.dietetykpraca.pl użyte są w celach informacyjnych.

 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

 

 1. USŁUGODAWCA (ADMINISTRATOR) -  Agencja Promocji Zdrowia z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zębcowska 53A/23, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP: 622-001-31-66.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularza Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

 3. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawca, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 6. SERWIS - serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.dietetykpraca.pl umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Usługodawcę.

 7. STRONY - Użytkownik oraz Usługodawca.

 8. UŻYTKOWNIK (USŁUGIOBIORCA) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

 9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

 10. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących informacji dostępnych w Serwisie.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. prowadzenie Konta w Serwisie,

  2. udostępnianie informacji w formie Newslettera.

 2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

  1. zamieszczać w Forum Dyskusyjnym informacje oraz pliki,

  2. opisywać umieszczone przez siebie pliki.

 4. Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych wymienionych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.

  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

V. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTONICZNYCH

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym. (np. usługa Newslettera)

  2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dietetykpraca.pl

  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. współpracy z Usługodawcą przy wykonywaniu Usług Elektronicznych,

  2. udzielania Usługodawcy informacji, zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych,

  3. działania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich,

  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej są własnością Usługodawcy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.dietetykpraca.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.dietetykpraca.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 

 1. Wykonując umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania

 2. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych wyłącznie z winy umyślnej.

 3. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do normalnych następstw, przewidywalnych w chwili zwarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik, jak również z tytułu utraconych korzyści.

 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług.

 5. W przypadku łamania warunków Regulaminu przez Użytkowników, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE
USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dietetykpraca.pl

 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje w terminie do 14 dni.

 3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.

 2. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Użytkownika, pod warunkiem, że został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni, od dnia powiadomienia o zmianach.

 3. Regulamin nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z prawem, Usługodawca zastosuje to prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cel i zakres zbierania danych

 3. Pliki "Cookies"

 4. Podstawa przetwarzania danych

 5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 6. Postanowienia końcowe

 

XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.dietetykpraca.pl jest Agencja Promocji Zdrowia z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zębcowska 53A/23, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP: 622-001-31-66 adres poczty elektronicznej: kontakt@dietetykpraca.pl zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności dużą l iterą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu www.dietetykpraca.pl
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 

XII. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

 1. Administrator zbiera dane osobowe w celu:
  1. nawiązania, kształtowania treści, zmian, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego dotyczącego Usług.
  2. udokumentowania stosunków umownych, o których mowa w pkt. 1.1 w celach dowodowych, przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
  3. korzystania z usługi Newslettera. W ramach niniejszej usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Serwis, okresowo i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Adres e-mail Użytkownika jest niezbędny do wysłania Newslettera.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. Imię i nazwisko, nazwa firmy,
  2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  3. Numer telefonu,
  4. Adres e-mail.
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  1. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  2. Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu

 

XIII. PLIKI "COOKIES"

 

 1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 

XIV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m. in. gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie jej  danych,
  2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 

 

XV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI
SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@dietetykpraca.pl

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu www.dietetykpraca.pl oraz inne  właściwe przepisy prawa polskiego.
Copyrights ©2018: DietetykPraca.pl